BJC Jaunība

Daugavpils pilsētas
Bērnu un jauniešu centrs "Jaunība"

Metodiskais centrs

Īss atskats uz audzināšanas darba aktivitātēm 2013./2014.m.g. 1.semestrī [2014-01-09 13:37:50]

Jaunais gads vienmēr nāk ar cerībām un aktualitātēm, tomēr ir vērts arī atskatīties uz to, kas 2013./2014.m.g. 1.semestrī ir paveikts audzināšanas jomā Daugavpilī. Jau mācību gada sākumā klases audzinātājiem un direktoru vietniekiem audzināšanas jomā bija iespēja tikties darba pieredzes konferencē „Atver sevi pārvērtībām, neļauj izzust vērtībām”. Šajā konferencē varēja uzzināt gan aktualitātes valsts un pilsētas mērogā, par kurām informēja VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vadītāja A.Aukšmuksta un Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja M.Isupova, kā arī noklausīties klases audzinātāju ziņojumus par dažādiem audzināšanas jautājumiem.

Protams, nevar nepieminēt arī Latvijas 95.gadadienas svinības Daugavpilī. Šogad skolotāji un viena skolniece tika apbalvoti ar IZM godarakstiem par aktīvu un rezultatīvu piedalīšanos skolēnu pilsoniskās un patriotisma audzināšanas pasākumu ciklā „Mana Latvija” (2012-2013), Apbalvoto vidū ir R.Stankeviča, J.Boreiko (Daugavpils Vienības pamatskola), L.Smikova (BJC „Jaunība”), A.Zarāne (Daugavpils Valsts ģimnāzija). I.Timofejeva, N.Mihailova, I Laptinska (Daugavpils 10.vidusskola), T.Zeiļa (Daugavpils Centra vidusskola), J.Osipova (Daugavpils 16.vidusskola) un Daugavpils 16.vidusskolas 3.b klases skolniece K.Rumjanceva.

Decembra sākumā direktoru vietniekiem audzināšanas darbā bija iespēja iepazīt Visaginas pilsētu Lietuvā, kur tika apmeklētas 2 vispārizglītojošās skolas, kā arī Visaginas bērnu centru. Šī brauciena laikā varēja uzzināt citas valsts pieredzi audzināšanas jomā, kā arī smelties idejas savam turpmākajam darbam. Protams, ārkārtīgi lielu iespaidu atstāja Visaginas bērnu centra materiāli tehniskā bāze, kurā ir visas iespējas bērniem pavadīt savu brīvo laiku, darbojoties izremontētās telpās un ar mūsdienīgu tehniku un aprīkojumu. Paldies BJC „Jaunība”direktorei A.Jansonei par iespēju atklāt jaunus horizontus.

Kā nemainīga tradīcija mūsu pilsētā turpina darboties klašu audzinātāju klubiņš „Audzini sevi!”. Šajā gadā savu pieredzi atklāja Daugavpils 13.vidusskola („Pilsonības nedēļa skolā”) un 11.pamatskola (Klases audzinātāju PORTFOLIO). Klašu audzinātājiem un direktoru vietniekiem bija iespēja apmeklēt gan klases stundas, gan iepazīties ar skolu tradīcijām. Martā mūs gaida 3. klubiņa nodarbība, kas notiks Daugavpils Saskaņas pamatskolā. Protams, bija arī skolas, kuras izteica vēlmi dalīties pieredzē. 1.semestrī bija iespēja apmeklēt Daugavpils Valsts ģimnāziju, kā arī Daugavpils 15.vidussklu. Pateicība visām skolām par atsaucību!

Direktoru vietnieku un klases audzinātāju darbs, kā jau tas ierasts, lielā mērā ir saistīts ar piedalīšanos dažādos pasākumos, kā arī ar to organizēšanu. 1.semestris bija saspringts, un skolēniem bija iespēja apmeklēt gan BJC „Jaunība” rīkotos Ziemassvētku koncertus un spēles, gan arī iepazīt profesiju pasauli „Karjeras nedēļas” laikā, piedalīties Masku un Lāpu gājienos, atklāt savus talantus skolas un pilsētas pasākumos u.c.. Iesākot 2.semestri, visiem klases audzinātājiem un direktoru vietniekiem audzināšanas jomā novēlu jaunas radošas idejas, kuras vieni varēs gūt humānās pedagoģijas lasījumos Gruzijā, citi - pilsētas atklātajos pasākumos, bet vēl kāds - scenāriju rakstīšanas kursos februāra beigās u.t.t..

Informāciju sagatavoja

Direktoru vietnieku audzināšanas darbā

MA vadītāja

Agnese Jurģīte.


MŪSU PARTNERI

Daugavpils pilsētas dome DTC Jaunība Triatlon klubs Valsts izglītības satura centrs Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde Orientēšanās klubs "Stiga" Latvijas Sarkanais Krusts Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne
Scooter racing Daugavpils Sociālo brīvprātīgo biedrība ODIN/VITA 1188
Daugavpils inovāciju centrs Daugavpils BJC Jaunība

Ātrie kontakti

Direktore – 65435787
Grāmatvedība – 65432214
Sekretāre – 65435657
tel/fakss – 65435657
Dežurants – 65437370
e-mail: – jauniba@inbox.lv

Nejauša fotogrāfija

Daugavpils BJC Jaunība

Pēdējās fotogrāfijas

Daugavpils BJC Jaunība