BJC Jaunība

Daugavpils pilsētas
Bērnu un jauniešu centrs "Jaunība"

Aktivitātes

Daugavpils Inovāciju centrā sākušās inovatīvas pārmaiņas, kas veicinās izglītības, uzņēmējdarbības un karjeras attīstību STEM jomā [2020-11-24 11:04:15]

Pamatojoties uz vasarā noslēgto līgumu starp Daugavpils pilsētas domi un Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. - 2021. gada perioda programmas “Pētniecība un izglītība” aktivitātes “Inovācijas centri” projekta “Inovāciju centra izveidošana Daugavpilī” īstenošanu, Daugavpils pilsētas dome uzsākusi darbu pie projekta īstenošanas.

Projekta “Inovāciju centra izveidošana Daugavpilī” mērķis ir veicināt zināšanu attīstību un izglītojamo karjeras izvēli STEM (zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātne un matemātika) un uzņēmējdarbības jomā, izstrādājot un īstenojot izglītojošas programmas, interaktīvas tematiskās nodarbības, koprades telpas un citus interaktīvus pasākumus pedagogiem un izglītojamajiem Daugavpils Inovāciju centrā.

Daugavpils inovāciju centrs koncentrēsies uz tematiskās specializācijas jomu - uzņēmējdarbības un karjeras attīstība STEM jomā.

Projekta galvenās aktivitātes: izglītojošas aktivitātes, partnerības aktivitātes, tematisko ekspozīciju izveide un aprīkojuma iegāde, interaktīvas tematiskās un ārpus centra aktivitātes. Projekta aktivitātes tiks īstenotas ciešā sadarbībā ar projekta partneriem – Tronheimas Zinātnes centru (Norvēģijā) un Daugavpils Universitāti. Projekta ietvaros projekta partneri izstrādās un īstenos izglītības programmas izglītojamajiem un pedagogiem, organizēs pieredzes apmaiņas vizītes un seminārus. Inovāciju centrs piedāvās skolēniem un studentiem interaktīvas tematiskās aktivitātes STEM un uzņēmējspēju attīstības jomā, organizēs darbnīcas, koprades telpas, publiskus un ārpus centra pasākumus, kas popularizē zinātni, veicina zinātkāri un radošumu.

Daugavpilī tiks radīta interaktīva vide un jaunas prasmju un zināšanu apguves iespējas ne tikai skolēniem un studentiem, bet arī izglītības speciālistiem, attīstot viņu kompetences un zināšanas STEM zinātnes jomās, lai vairotu zinātkāri par uzņēmējdarbību un karjeras izvēli augstākminētajās jomās.

Projekts tiks īstenots jau esošajā Daugavpils Inovāciju centra ēkā, kurā jau sācies energoefektivitātes paaugstināšanas projekts.

Projekta ieviešanas laiks: 36 mēneši.

Projekta kopējās izmaksas: 2 011 605 EUR, no tām granta 90% finansējums – 1 810 444 EUR, Daugavpils pašvaldības līdzfinansējums 10% - 201 161 EUR

Projekta rezultātā tiks veicināta reģionālo zināšanu attīstība STEM jomā. Projekta ietvaros ir plānots, ka Daugavpils Inovāciju centra organizētajās izglītojošajās programmās un darbnīcās tieši tiks iesaistīti vismaz 230 skolēni un 57 pedagogi, kā arī sasniegts plašs iedzīvotāju skaits Daugavpilī, Latgales reģionā, Latvijā un ārpus tās.

Informāciju apkopoja projekta koordinatore Jolanta Ūzuliņa

Jolanta.uzulina@daugavpils.lv


MŪSU PARTNERI

Daugavpils pilsētas dome DTC Jaunība Triatlon klubs Valsts izglītības satura centrs Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde Orientēšanās klubs "Stiga" Latvijas Sarkanais Krusts Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne
Scooter racing Daugavpils Sociālo brīvprātīgo biedrība ODIN/VITA 1188
Daugavpils inovāciju centrs Daugavpils BJC Jaunība

Ātrie kontakti

Direktore – 65435787
Grāmatvedība – 65432214
Sekretāre – 65435657
tel/fakss – 65435657
Dežurants – 65437370
e-mail: – jauniba@inbox.lv

Nejauša fotogrāfija

Daugavpils BJC Jaunība

Pēdējās fotogrāfijas

Daugavpils BJC Jaunība